Om Gotlands Bildningsförbund

På Gotland samlas studieförbunden under Gotlands Bildningsförbund, GBF. GBF är ett av 19 länsbildningsförbund i Sverige, som möts och för kontinuerliga dialoger med bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden.

GBFs ändamål är enligt stadgarna att ”på sina medlemmars uppdrag verka som folkbildningens samverkansorganisation på det sätt medlemmarna beslutar”. 

Om folkbildning

Folkbildningens kännetecken
Frivilligt att delta – man utgår från människors egen vilja att söka kunskap och insikt
Bildning har ett egenvärde – man behöver inte lära för något särskilt syfte
Lärande i gemenskap – studiecirkeln = en liten grupp som genom studier och samtal tillsammans söker kunskap
Frihet – människor bestämmer själva vad, hur och när de ska lära Stark anknytning – folkbildning och folkrörelser hör ihop  

Statligt stöd
Folkbildningsrådet fördelar de statliga folkbildningsanslagen till studieförbund och folkhögskolor i linje med statens syften. Dessa är:
- Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
- Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
- Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Folkbildningsrådet anser att studieförbundens pedagogik är väl anpassad för att möta behoven hos grupper som av olika skäl inte funnit sig tillrätta i andra utbildningsformer eller hittat in på arbetsmarknaden.

De senaste åren har studieförbunden tagit ett stort samhällsansvar genom sin verksamhet med nyanlända t.ex, något det anslogs extra pengar för, utöver det ordinarie anslaget. Förutom att etablera nyanlända har studieförbunden just nu också ett antal insatser som syftar till att föra människor som länge varit arbetslösa närmare ett jobb.

En presentation av Gotlands Bildningsförbund

Hämta ditt ex av bildspelet här

Dela den här sidan