2023-ÅRS FOLKBILDARE UTSEDD!

Gotlands Bildningsförbund har till Årets Folkbildare 2023 utsett Elna Larsson,

kulturbärare för gutnisk idrott i allmänhet och pärk i synnerhet.

 

Årets folkbildare 2023 är Elna Larsson, pärkbollens mästarinna.  Elna har sedan början av 1990-talet tillverkat pärkbollar till Stångaspelen och andra pärktävlingar. Uppskattningsvis har hon tillverkat ca 5000 bollar genom åren. I motiveringen till priset står det: Att tillverka pärkbollar är ett speciellt hantverk som tar lång tid att lära sig. Elna Larsson har under många år varit en av få som behärskat pärkbollssömnad. Att hon dessutom varje år har hållit kurser och varit mentor så att fler skall få lära sig det svåra hantverket gör att kulturarvet kan leva vidare. Utan Elnas mångåriga engagemang hade det varit svårt att genomföra pärk på det stora kultur- och idrottsevenemanget Stångaspelen, gutarnas olympiad. Pärkbollens mästarinna Elna Larsson är därför en verklig folkbildare, värdig årets pris.
Gotlands Bildningsförbund har sedan 2003 utsett ”Årets folkbildare”.

Utmärkelsen innehåller ett stipendium på 4000 kronor

och går till en person eller organisation som gjort eller gör

en betydande insats för folkbildningen på Gotland.
Gotlands Bildningsförbund har till
Årets Folkbildare 2022 utsett

Åsa Akre

initiativtagare och grundare av
Internationella dagen i Hemse

Gotlands Bildningsförbund har sedan 2003 utsett ”Årets folkbildare”. Utmärkelsen innehåller ett stipendium på 4000 kronor och går till en person eller organisation som gjort eller gör en betydande insats för folkbildningen på Gotland.

 

Årets folkbildare 2022 är Åsa Akre, lärare på Gotland folkhögskola.  2008 formulerade hon visionen att med utgångspunkt från folkhögskolan ”ta världen till Hemse”. Alltsedan dess har Internationella dagen genomförts en måndag i början av november. Numera deltar ett femtontal organisationer i något som kan liknas med ”Almedalen light” på södra Gotland. En mängd föreläsare, utställare och organisationer har genom åren fört världen till Hemse. Något som inte hade varit möjligt utan Åsa Akres engagemang.

 

Priset kommer att delas ut vid Bildningsförbundets årsmöte onsdagen den 19 april kl. 16 på Folkhögskolan i Fårösund.

Åsa Akre, lärare på Gotlands folkhögskola 

Bild: Gotlands folkhögskola

Så här lyder motiveringen:
”Vi är en del av världen även om detta inte är något vi tänker på varje dag. 2008 när Internationella dagen första gången genomfördes ville vi påminna oss om det och min övergripande tanke blev därför att ta världen till Hemse.”

När Åsa Akre formulerade sin vision 2008 kunde ingen ana att Internationella dagen i Hemse, och numera också Klintehamn, skulle bli ett årligen återkommande och uppskattat evenemang där ett femtontal lokala organisationer samverkar.


Åsa Akre har genom sitt engagemang och uthållighet fått det lilla folkbildningsfröet som hon planterade för drygt 15 år sedan att växa upp till ett stort och blommande träd vars frukter får skördas en måndag i början av november varje år.

 

Världen fortsätter att varje år komma till Hemse vilket inte hade varit möjligt utan Åsas vision, uthållighet och samarbetsförmåga. Åsa Akre, som 2022 annonserade att det var hennes sista år som ansvarig och samordnare för Internationella dagen i Hemse, har visat folkbildning när den är som bäst.

Per Olof Sahlberg, folkbildningsstrateg då och då...

Gotlands Bildningsförbunds extra satsning att under en tid anställa Per Olof Sahlberg som folkbildningsstrateg har nu avslutats. Han kommer under en tid framöver att på timbasis arbeta med folkbildningsfrågor inom Gotlands Bildningsförbund.

Per Olof Sahlberg har under den tid han varit anställd hjälpt till att lyfta fram folkbildningen som en resurs för det gotländska samhället och för regionen och kommer också i fortsättningen att kunna nås för frågor kring folkbildning, Gotlands Bildningsförbund, studieförbunden och de övriga medlemsorganisationerna.

Kontaktuppgifter till Per Olof Sahlberg:
Mobil: 0722-402 402
E-post: peogotlandsbildningsforbund@gmail.com

STRATEGISK PLAN 2021-2023

Strategisk plan för verksamheten i Gotlands Bildningsförbund 2021-2024

Folkbildningens mål och uppdrag

”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället”
(Ur regeringens proposition ”Allas kunskap – Allas bildning”, 2013)

Studieförbunden på Gotland är en del av det civila samhället och fungerar som bildningscenter, kulturarenor och demokratiska möjliggörare. Varje enskilt studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart och tillsammans utgör de en mångfald av verksamhetsinriktningar.

Med sin idémässiga grund, pedagogik och sin självständighet har folkbildningen stor betydelse för demokrati, mångfald och social sammanhållning. Att värna och stärka demokratin uppfattar vi som extra viktigt i en tid då demokratin ifrågasätts och inte kan tas för given. Studieförbunden vill också vara viktiga kulturbärare som bidrar till ett brett kulturutbud på hela Gotland. Det handlar både om att erbjuda kulturupplevelser och främja eget skapande. En grundläggande uppgift för folkbildningen är att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja den allmänna utbildnings- och bildningsnivån i samhället. Studieförbunden kan och vill ta ansvar för att människor med kort, inaktuell eller ofullständig utbildning får möjlighet att komplettera sina kunskaper.

Prioriterade områden:
Folkbildningens mål och uppdrag
Bildningsförbundet ska verka för att målet och syftet med folkbildningen lyfts fram och tydliggörs i den verksamhet som medlemsförbunden bedriver på Gotland.
Aktiviteter 2021-2022
- Gemensam fortbildningsdag för personal i studieförbunden.
- Lyfta fram och betona folkbildningens möjligheter och betydelse för Region Gotland.
- Aktivt medverka med folkbildningsperspektiv i det offentliga samtalet.

Demokrati
Folkbildningen ska, enligt ett av statens syften ”stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin”. I en tid där demokratin ifrågasätts och många känner sig marginaliserade och de demokratiska värdena omprövas är det viktigt att folkbildningspedagogiken, med sin betoning på att alla är viktiga och att allas lika värde, är grunden för all verksamhet inom medlemsförbunden.
Aktiviteter 2021-2022
- #vimåsteprata (Material och föreläsningar).
- Olika aktiviteter och förberedelser inför valet 2022.
- Lyfta fram och, intern och externt, sprida goda exempel från våra verksamheter.

Folkhälsa
Folkhälsa är ”den samlade hälsan i en befolkning eller i någon annan större grupp av människor”. Folkhälsan omfattar alla aspekter av hälsa, såväl psykisk, social och fysisk. Folkhälsoarbete omfattar främjande och förebyggande arbete för att stärka förutsättningarna för att människor ska kunna ha så bra hälsa som möjligt. Folkbildningen utgör en viktig del i folkhälsoarbetet.
Aktiviteter 2021-2022
- Erbjuda verksamheter som främjar såväl den fysiska som psykiska hälsan.
- Marknadsföra folkbildningen som ”friskvård” för både kropp och själ.

Digitalisering
Ökad digitaliseringen är en del av samhällsutvecklingen och har bidragit till många nya, positiva former av verksamhet också för studieförbunden. Vi ser dock en risk att klyftan mellan de som kan och har möjlighet att utnyttja de digitala verktygen och de, som av olika skäl inte har den möjligheten, ökar. Våra verksamheter bör ha ett särskilt ansvar att bevaka denna utveckling och hjälpa till att ge goda förutsättningar för alla oavsett utbildningsnivå, ekonomi, ålder eller språk.
Aktiviteter 2021-2022
- Ta vara på erfarenheter från det senaste årets förändrade förutsättningar.
- Utveckla och stärka digitala lösningar där de behövs och är lämpliga.
- Fortsätta utveckla sammanträdesformerna för Gotlands bildningsförbund.

Gotlands Bildningsförbund är en ideell förening med studieförbundens distriktsorganisationer, RF-Sisu idrottsutbildarna, Gotlands Folkhögskola, Länsbiblioteket och Gotlands läns Hemslöjdsförening som medlemmar. Gotlands Bildningsförbund är ett organ för samverkan, samråd, förmedling, information och opinionsbildning för medlemmarna, och också en kunskapsbank för medlemsorganisationerna i folkbildnings- och kulturfrågor.

Vill Du veta mer om studiecirklar och andra kurser på Gotland - klicka vidare till medlemmar och sedan till deras respektive hemsida.

Välkommen till Gotlands Bildningsförbund!