Årets folkbildare 2022 utsedd

Årets folkbildare Uno von Corswant

Det är med stor sorg vi nåtts av beskedet att Uno von Corswant hastigt avlidit. Uno utsågs endast några dagar före sin död till årets folkbildare på Gotland och var tacksam och glad över utmärkelsen och stipendiet.
Stipendiet kommer att tillfalla honom postumt i samband med Gotlands Bildningsförbunds årsmöte senare i vår.
Här följer den motivering som låg till grund för att Uno von Corswant utsågs till Årets folkbildare 2021:

”Uno von Corswant har under flera decennier ägnat sig åt att slå vakt om folkbildningen genom kreativa och nyskapande metoder och arbetssätt. Han har sedan många år skrivit böcker om konstnärer och om kulturhistoriskt viktiga byggnader, t ex Langska huset vid Kopparsvik i Visby. Med ett stort antal utställningar i den gamla järnvägsstationen, ”Blå station”, vid Söderväg, har han också skapat ett centrum för folkbildningen, inte minst genom månatliga föreläsningar. Även flera uppmärksammade seminarier har genomförts där under Almedalsveckan. Uno har dessutom legat bakom att Gotland fått ta del av ett imponerande stort antal kända föreläsare, bl. a professor Hans Rosling. Sammantaget gör detta Uno von Corswant till en värdig mottagare av 2021 års Folkbildningsstipendium.”

Stipendiet "Årets folkbildare 2021" till Uno von Corswant (1950 - 2022) togs emot av hustrun Marita vid Gotlands Bildningsförbunds årsmöte. Stipendiet överlämnades av tf ordförande Mats Ladebäck.

Välkommen till Gotlands Bildningsförbund!

Gotlands Bildningsförbund är en ideell förening med studieförbundens distriktsorganisationer, RF-Sisu idrottsutbildarna, Gotlands Folkhögskola, Länsbiblioteket och Gotlands läns Hemslöjdsförening som medlemmar. Gotlands Bildningsförbund är ett organ för samverkan, samråd, förmedling, information och opinionsbildning för medlemmarna, och också en kunskapsbank för medlemsorganisationerna i folkbildnings- och kulturfrågor.

Vill Du veta mer om studiecirklar och andra kurser på Gotland - klicka vidare till medlemmar och sedan till deras respektive hemsida.

Per Olof Sahlberg, folkbildningsstrateg då och då...

Gotlands Bildningsförbunds extra satsning att under en tid anställa Per Olof Sahlberg  som folkbildningsstrateg har nu avslutats. Han kommer under en tid framöver att på timbasis arbeta med folkbildningsfrågor inom Gotlands Bildningsförbund.

Per Olof Sahlberg har under den tid han varit anställd hjälpt till att lyfta fram folkbildningen som en resurs för det gotländska samhället och för regionen och kommer också i fortsättningen att kunna nås för frågor kring folkbildning, Gotlands Bildningsförbund, studieförbunden och de övriga medlemsorganisationerna.

Kontaktuppgifter till Per Olof Sahlberg:
Mobil: 0722-402 402
E-post: peogotlandsbildningsforbund@gmail.com

Per Olof Sahlberg

STRATEGISK PLAN 2021-2022

Strategisk plan för verksamheten i Gotlands Bildningsförbund 2021-2024

Folkbildningens mål och uppdrag

”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället”
(Ur regeringens proposition ”Allas kunskap – Allas bildning”, 2013)

Studieförbunden på Gotland är en del av det civila samhället och fungerar som bildningscenter, kulturarenor och demokratiska möjliggörare. Varje enskilt studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart och tillsammans utgör de en mångfald av verksamhetsinriktningar.

Med sin idémässiga grund, pedagogik och sin självständighet har folkbildningen stor betydelse för demokrati, mångfald och social sammanhållning. Att värna och stärka demokratin uppfattar vi som extra viktigt i en tid då demokratin ifrågasätts och inte kan tas för given. Studieförbunden vill också vara viktiga kulturbärare som bidrar till ett brett kulturutbud på hela Gotland. Det handlar både om att erbjuda kulturupplevelser och främja eget skapande. En grundläggande uppgift för folkbildningen är att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja den allmänna utbildnings- och bildningsnivån i samhället. Studieförbunden kan och vill ta ansvar för att människor med kort, inaktuell eller ofullständig utbildning får möjlighet att komplettera sina kunskaper.

Prioriterade områden:
Folkbildningens mål och uppdrag
Bildningsförbundet ska verka för att målet och syftet med folkbildningen lyfts fram och tydliggörs i den verksamhet som medlemsförbunden bedriver på Gotland.
Aktiviteter 2021-2022
- Gemensam fortbildningsdag för personal i studieförbunden.
- Lyfta fram och betona folkbildningens möjligheter och betydelse för Region Gotland.
- Aktivt medverka med folkbildningsperspektiv i det offentliga samtalet.

Demokrati
Folkbildningen ska, enligt ett av statens syften ”stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin”. I en tid där demokratin ifrågasätts och många känner sig marginaliserade och de demokratiska värdena omprövas är det viktigt att folkbildningspedagogiken, med sin betoning på att alla är viktiga och att allas lika värde, är grunden för all verksamhet inom medlemsförbunden.
Aktiviteter 2021-2022
- #vimåsteprata (Material och föreläsningar).
- Olika aktiviteter och förberedelser inför valet 2022.
- Lyfta fram och, intern och externt, sprida goda exempel från våra verksamheter.

Folkhälsa
Folkhälsa är ”den samlade hälsan i en befolkning eller i någon annan större grupp av människor”. Folkhälsan omfattar alla aspekter av hälsa, såväl psykisk, social och fysisk. Folkhälsoarbete omfattar främjande och förebyggande arbete för att stärka förutsättningarna för att människor ska kunna ha så bra hälsa som möjligt. Folkbildningen utgör en viktig del i folkhälsoarbetet.
Aktiviteter 2021-2022
- Erbjuda verksamheter som främjar såväl den fysiska som psykiska hälsan.
- Marknadsföra folkbildningen som ”friskvård” för både kropp och själ.

Digitalisering
Ökad digitaliseringen är en del av samhällsutvecklingen och har bidragit till många nya, positiva former av verksamhet också för studieförbunden. Vi ser dock en risk att klyftan mellan de som kan och har möjlighet att utnyttja de digitala verktygen och de, som av olika skäl inte har den möjligheten, ökar. Våra verksamheter bör ha ett särskilt ansvar att bevaka denna utveckling och hjälpa till att ge goda förutsättningar för alla oavsett utbildningsnivå, ekonomi, ålder eller språk.
Aktiviteter 2021-2022
- Ta vara på erfarenheter från det senaste årets förändrade förutsättningar.
- Utveckla och stärka digitala lösningar där de behövs och är lämpliga.
- Fortsätta utveckla sammanträdesformerna för Gotlands bildningsförbund.